Archiwum

 • Dyskurs Prawniczy i Administracyjny
  Nr 1 (2021)

  Szanowni Czytelnicy,

  oddajemy w Państwa ręce nr 1/2021 Dyskursu Prawniczego i Administracyjnego, życząc przyjemnej lektury. W ramach niniejszego numeru autorzy podjęli szereg interesujących i istotnych tematów z zakresu postępowania cywilnego dotyczących: zakresu kognicji sądu przy rozstrzyganiu o dopuszczalności postępowania grupowego (dr hab. I. Kunicki, prof. UŁ), projektu wprowadzenia mediacji obligatoryjnych w sprawach wynikających z indywidualnych stosunków pracy (dr hab. J. Mucha, prof. UAM), nowego warunku dopuszczalności apelacji jakim jest złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji (dr hab. M. Krakowiak, prof. UŁ), nowej instytucji jaką jest umowa dowodowa w postępowaniu gospodarczym (dr hab. M. Rzewuski, prof. UWM), ograniczeniom dowodowym w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych (dr hab. M. Muliński, prof. UŁ), zajęcia rzeczy ruchomej w toku postępowania egzekucyjnego (dr Z. Woźniak, UZ) oraz roli sądu opiekuńczego w sprawach z zakresu przerywania ciąży (dr J. Sadowska). Równolegle w numerze znajdą Państwo także opracowania dotyczące szeroko pojętego prawa prywatnego, obejmujące takie zagadnienia jak: wadliwość zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika (dr hab. M. Rzewuska, UWM), ograniczenia prawa do obrony z perspektywy norm prawa prywatnego (dr K. Górny, UZ), projekt Digital Street (dr P. Mysiak, UZ), pojęcia obrotu prawnego (dr R. Wrzecionek, UZ) i pojęcia rodziny w kontekście dokonujących się zmian społecznych (dr M. Zieliński, UZ), zakażenia koronawirusem w kontekście deliktu transgranicznego stosunku pracy (dr M. Wasylkowska-Michór, UZ) oraz zastosowania formy dokumentowej i elektronicznej czynności prawnych w prawie pracy (dr J. Zdanowska, UZ).

  z poważaniem

  dr Magdalena Skibińska

  Redaktor naukowy numeru

 • Dyskurs Prawniczy i Administracyjny
  Nr 1 (2018)

  Artykuły, które zamieszczono w numerze dotyczą zróżnicowanych zagadnień z zakresu prawa i administracji. W szczególności poruszono zagadnienia z zakresu prawa medycznego, farmaceutycznego, prawnej organizacji samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, prawa karnego, praw konsumentów, mniejszości narodowych i etnicznych, zabezpieczenia społecznego. Współpomysłodawcą powstania czasopisma był śp. prof. dr hab. Bogusław Banaszak, pierwszy Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ, którego artykuł poświęcony inspekcji farmaceutycznej rozpoczyna numer.

 • Dyskurs Prawniczy i Administracyjny
  Nr 1 (2022)

  Szanowni Czytelnicy,

  oddajemy w Państwa ręce nr 1/2022 Dyskursu Prawniczego i Administracyjnego, życząc przyjemnej lektury. Poszczególne artykuły niniejszego numeru zostały poświęcone zagadnieniom związanym ze środkami zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Są to artykuły dotyczące: skargi na orzeczenie referendarza sądowego (dr hab. Anety Arkuszewskiej, prof. UR), skargi na czynności komornika sądowego (dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej, prof. US), zaskarżenia planu podziału w egzekucji prowadzonej przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym dłużnika (dr hab. Izabelli Gil, prof. UWr), wyroku kasatoryjnego sądu drugiej instancji (dr hab. Joanny Muchy, prof. UAM), problematyki dopuszczalności skargi kasacyjnej w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym (dr Magdaleny Skibińskiej, UZ), zażalenia poziomego w postępowaniu egzekucyjnym (dr hab. Marcina Uliasza) i w sądzie drugiej instancji (dr Zbigniewa Woźniaka, UZ) oraz przyczyn nieważności postępowania jako podstawy skargi kasacyjnej (dr hab. Tadeusza Zembrzuskiego, prof. UW). 

  z poważaniem,

  dr Magdalena Skibińska

  Redaktor naukowy numeru

 • Dyskurs Prawniczy i Administracyjny
  Nr 1 (2020)

  Numer 1/20, przygotowany pod redakcją naukową prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz jest w całości poświęcony zagadnieniom prawa karnego sensu largo. Zamieszczono w nim opracowania dotyczące aktualnych problemów orzeczniczych - są to teksty prof. dr hab. Z. Kwiatkowskiego (UO) poświęcony mocy wiążącej uchwał SN in concreto, dr K.J. Leżaka (UWr) dotyczący wątpliwości interpretacyjnych przepisów o karze łącznej w kontekście wyroku TK z 11.06.2019 r. oraz glosa aprobująca prof. dr hab. H. Paluszkiewicz (UZ)do wyroku SN z 11.08.2020 r. w kwestii interpretacji art. 99a i 424 k.p.k. Pozostałe artykuły omawiają zróżnicowane lecz istotne z punktu widzenia doktryny i praktyki zagadnienia - są to opracowania poświęcone inwencji retorycznej i doktryny staseis w kontekście kompozycji mowy obrończej (dr hab. J. Zagrodnik - UŚl), kwalifikacji prawnej czynu w toku postępowania sądowego na gruncie idealnego zbiegu czynów zabronionych (dr D. Owsicka - WSAP w Szczecinie), zagadnieniu zatrzymania administracyjnego na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (prof. dr hab. K. Dudka - UMCS), kosztom postępowania karnego w świetle badań empirycznych (dr hab. D. Szumiło-Kulczycka - UJ). Ponadto omawiane jest zagadnienie kryminalizacji porzucenia broni palnej (dr C.Kąkol - UZ), sygnalizowane  uwagi na temat karalnej niegospodarności (prof. dr hab. M. Szwejkowska - AEH w Warszawie), a także problematyka podwójnego karania podmiotu zbiorowego (dr P.Ochman - UWr) oraz ochrony integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii w Polsce (mgr M. Literski, mgr M. Pomietło - UJ). Wśród opracowań znalazły się także wypowiedzi dotyczące zagadnień bardzo aktualnych, pojawiających się w związku z pierwszymi regulacjami anty- covidowymi, czy też nowymi inicjatywami legislacyjnymi - są to teksty poświęcone odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19 (dr Sebastian Kowalski UZ), a także głos w dyskusji o sądach przysięgłych (dr Jan Kil - Wyższa szkoła Humanitas). Zaproszenie do podzielenia się swoimi refleksjami przyjęli także autorzy spoza kraju - prof. D.Chankova (S-W University Blagoevgrad, Bulgaria) w opracowaniu o nowych wyzwaniach dotyczących ochrony pokrzywdzonych w Bułgarii oraz prof. P.Sechi (University of Sassari, Italy) prezentująca zagadnienia włoskiego systemu penitencjarnego. Całość zamyka sprawozdanie (dr O.Włodkowski - UZ) z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego w dniu 4.12.2019 r. przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego UZ z okazji XX-lecia obowiązywania Kodeksu karnego skarbowego.