Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
 • Plik zgłoszenia zapisany jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.

 • Artykuł jest przygotowany zgodnie z zasadami zawartymi w wytycznych dla autora.

Wytyczne dla autorów

 1. Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej teksty naukowe z zakresu prawa, historii oraz ustroju i nauk politycznych.
 2. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania.
 3. Teksty do publikacji na łamach Dyskursu należy zgłaszać poprzez zarejestrowanie się na stronie czasopisma w zakładce Przesyłanie tekstów.
 4. Sposób przesłania pracy: teksty należy przesłać w pliku tekstowym o formacie .doc, .docx, .rtf lub .odt.
 5. Przesłanie przez Autora tekstu do redakcji czasopisma jest równoznaczne z:
  a) jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego pisma, a także
  b) z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Dyskurs Prawniczy i Administracyjny” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępniane jego egzemplarzy w Internecie.
 6. Objętość: artykuł powinien liczyć do 40 000 znaków, obejmujących tekst właściwy, przypisy, tabele i wykresy oraz przypisy; recenzja powinna zawierać do 15 000 znaków; opinie, glosy powinny zawierać do 20 000 znaków; sprawozdanie oraz noty powinny zawierać maksymalnie do 10 000 znaków.
 7. Wymagania formalne tekstu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, przypisy dolne czcionka Times New Roman 10, interlinia.
 8. Aby umożliwić wykonanie podwójnej ślepej recenzji, wszystkie dane autorów oraz recenzentów lub inne elementy mogące pomóc w ich zidentyfikowaniu muszą zostać bezwzględnie usunięte z przesyłanych plików.
 9. Do tekstu konieczne jest także podanie dokładnego adresu do korespondencji i adresu mailowego oraz informacji o autorze, w której powinny być podane: stopień/tytuł naukowy, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, adres e-mail oraz ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. 
 10. Przed tekstem należy zamieścić:
  a) streszczenia w języku polskim i angielskim (do 800 słów)
  b) słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (do 5 słów). Natomiast pod tekstem należy zamieścić:
  c) wykaz literatury.

  Wykaz literatury zamieszczony na końcu zgłaszanego tekstu obejmuje literaturę zawartą w przypisach. W przypadku gdy, zgłaszany tekst jest recenzją lub sprawozdaniem streszczenia i słowa kluczowe nie są wymagane. 
 11. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo dokonywania w tekstach poprawek redakcyjnych.
 12. Autor jest zobowiązany do wykonania korekty autorskiej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.
 13.  Autor nie otrzymuje honorarium autorskiego za artykuły.
 14. Szczegółowe zasady obowiązujące autorów zamieszczone są na stronie internetowej Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego (http://www.ow.uz.zgora.pl/instrukcja/). Czasopismo stosuje zapis tradycyjny przypisów (przypisy dolne).

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych autorów i recenzentów czasopisma naukowego Dyskursu Prawniczego i Administracyjnego
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO], informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych autorów i recenzentów jest Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9; REGON 977924147; tel. 683282000, fax: 683270735; www.uz.zgora.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie tel. 603474724.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań recenzja artykułów naukowych, wydawanie artykułów naukowych, ich publikacja i rozpowszechnianie, kontakt z autorami, recenzentami, wysyłanie newsletterów, maili informujących np. o wydaniu nowego numeru czasopisma, rejestrowanie numerów DOI dla artykułów.
 4. Pani/Pana dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, numer emaila przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Uniwersytetu oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d. usunięcia danych osobowych;
  e. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit a RODO (zgoda osoby), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej, na adres Administratora lub elektronicznie na adres mailowy: IOD@adm.uz.zgora.pl.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.