Dla autorów

 1. Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej teksty naukowe  z zakresu prawa, historii oraz ustroju i nauk politycznych.
 2. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania.
 3. Teksty do publikacji na łamach Dyskursu należy zgłaszać poprzez zarejestrowanie się na stronie czasopisma w zakładce Przesyłanie tekstów.
 4. Sposób przesłania pracy: teksty należy przesłać w pliku tekstowym o formacie .doc, .docx, .rtf lub .odt.
 5. Przesłanie przez Autora tekstu do redakcji czasopisma jest równoznaczne z:
  a) jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego pisma, a także
  b) z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Dyskurs Prawniczy i Administracyjny” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępniane jego egzemplarzy w Internecie.
 6. Objętość: artykuł powinien liczyć do 40 000 znaków, obejmujących tekst właściwy, przypisy, tabele i wykresy oraz przypisy; recenzja powinna zawierać do 15 000 znaków; opinie, glosy powinny zawierać do 20 000 znaków; sprawozdanie oraz noty powinny zawierać maksymalnie do 10 000 znaków.
 7. Wymagania formalne tekstu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, przypisy dolne czcionka Times New Roman 10, interlinia.
 8. Aby umożliwić wykonanie podwójnej ślepej recenzji, wszystkie dane autorów oraz recenzentów lub inne elementy mogące pomóc w ich zidentyfikowaniu muszą zostać bezwzględnie usunięte z przesyłanych plików.
 9. Do tekstu konieczne jest także podanie dokładnego adresu do korespondencji i adresu mailowego oraz informacji o autorze, w której powinny być podane: stopień/tytuł naukowy, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, adres e-mail oraz ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. 
 10. Przed tekstem należy zamieścić:
  a) streszczenia w języku polskim i angielskim ( do 800 słów)
  b) słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (do 5 słów). Natomiast pod tekstem należy zamieścić:
  c) wykaz literatury.

  Wykaz literatury zamieszczony na końcu zgłaszanego tekstu obejmuje literaturę zawartą w przypisach. W przypadku gdy, zgłaszany tekst jest recenzją lub sprawozdaniem streszczenia i słowa kluczowe nie są wymagane.
 11. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo dokonywania w tekstach poprawek redakcyjnych.
 12. Autor jest zobowiązany do wykonania korekty autorskiej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.
 13. Autor nie otrzymuje honorarium autorskiego za artykuły.
 14. Szczegółowe zasady obowiązujące autorów zamieszczone są na stronie internetowej Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego (http://www.ow.uz.zgora.pl/instrukcja/). Czasopismo stosuje zapis tradycyjny przypisów (przypisy dolne).