O czasopiśmie

Dyskurs Prawniczy i Administracyjny jest periodykiem powstałym z inicjatywy pracowników Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kolegium Redakcyjne opracowuje obowiązujące wytyczne dotyczące pracy redakcyjnej, podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości naukowej czasopisma oraz wspiera pluralizm i wolność wypowiedzi na płaszczyźnie naukowej. W Dyskursie są publikowane recenzowane materiały o charakterze oryginalnych opracowań naukowych z dziedziny nauk prawnych, przy uwzględnieniu interdyscyplinarnego charakteru czasopisma. Do publikacji są przyjmowane materiały z zakresu nauk prawnych, politologii oraz socjologii prawa. Interdyscyplinarność czasopisma wpływa na wzbogacenie debaty publicznej oraz badań naukowych dotyczących zagadnień z obszaru nauk parwnych prawa publicznego, jak i prawa prywatnego. 

Misją czasopisma jest stworzenie pluralistycznego forum wymiany opinii naukowych dotyczących wiodących, a zarazem aktualnych problemów z zakresu prawa, ustroju państwowego oraz nauk politycznych.  

W czasopiśmie publikowane są teksty w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim i francuskim.

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za publikację w czasopiśmie Dyskurs Prawniczy i Administracyjny, a wszystkie treści ukazujące się w czasopiśmie dostępne są on-line, bezpłatnie i bez jakiegokolwiek okresu karencji (Open Access). Autorzy tekstów nie ponoszą żadnych opłat z tytułu ich publikacji, a wszyscy autorzy mają prawo deponować swoje teksty w innym repozytorium.