20 lat funkcjonowania spółki europejskiej. Przegląd uregulowań prawnych oraz korzyści i zagrożeń związanych z jej funkcjonowaniem

https://doi.org/10.34768/dpia.2023.1.318

Autor

  • Maciej Piotrowski Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Słowa kluczowe:

spółka europejska, prawo europejskie, gospodarka europejska

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie uregulowań prawnych, zarówno krajowych, jak i unijnych, odnoszących się do funkcjonowania spółki europejskiej oraz wskazanie korzyści i zagro żeń, które wiążą się z obecnością podmiotów tego rodzaju w obrocie prawnym. W związku z tym skupiono się głównie na wymogach prawnych, począwszy od podmiotów, które mogą założyć SE, poprzez wymogi rejestracyjne i sposoby jej funkcjonowania w różnorodnym otoczeniu prawnym. Ważnym elementem tego artykułu jest również próba odpowiedzi na pytanie, jakie jest w obecnym czasie praktyczne zastosowanie SE i z czego ono wynika oraz dlaczego jest tak znikome zaintere sowanie wykorzystaniem spółki europejskiej jako podmiotu służącego do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.

Bibliografia

Banaś N., Europejska spółka akcyjna w postępowaniu rejestrowym, Warszawa 2012.

Gersdorf M. i in., Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2020.

Giedrewicz-Niewińska A., Środki zapobiegające nadużyciom w zakresie uczestnictwa pracowników w spółce europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, R. LXXX, z. 3.

Meritum. Prawo spółek, t. II, red. A. Kidyba, Warszawa 2020.

Prawo gospodarcze i handlowe, red. W.J. Katner, Warszawa 2020.

Prawo handlowe dla ekonomistów, red. B. Gnela, Warszawa 2019.

Prawo spółek handlowych, red. A. Koch, J. Napierała, Warszawa 2019.

Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi, red. J. Jacyszyn, Warszawa 2016.

Wratny J., Regulacja partycypacji pracowniczej w prawie wspólnotowym, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1993, nr 4.

Opublikowane

09-02-2024

Jak cytować

Piotrowski, M. (2024). 20 lat funkcjonowania spółki europejskiej. Przegląd uregulowań prawnych oraz korzyści i zagrożeń związanych z jej funkcjonowaniem . Dyskurs Prawniczy I Administracyjny, (1), 67–82. https://doi.org/10.34768/dpia.2023.1.318