Ochrona integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii w Polsce w związku z rozporządzeniem unijnym 1227/2011 (REMIT)

Autor

  • Michał Literski Uniwersytet Jagielloński
  • Magdalena Pomietło Uniwersytet Jagielloński

Słowa kluczowe:

prawo energetyczne, hurtowe rynki energii, sankcje karne, delikty administracyjne

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę rozdziału 7a prawa energetycznego – tj. regulacji prawnokarnych, które zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego w związku z rozporządzeniem unijnym 1227/2011 (REMIT) w 2015 roku. Rozporządzeniem tym organy europejskie nakazały państwom członkowskim wprowadzić do porządków krajowych sankcje za zachowania godzące w transparentność hurtowych rynków energii. Polski ustawodawca część takich zachowań obwarował sankcjami administracyjnymi, część zaś sankcjami karnymi. Celem artykułu jest weryfikacja poprawności przyjętych przez polskiego ustawodawcę rozwiązań w zakresie przepisów karnych  wprowadzonych do prawa energetycznego w związku z przedmiotowym rozporządzeniem. Autorzy
dokonają analizy z perspektywy zarówno podstawowych założeń, jak i funkcji prawa karnego oraz zasad prawidłowej legislacji. Wskażą również, że wykorzystywanie instrumentarium prawa karnego na gruncie obecnie obowiązujących regulacji prawa energetycznego jest nie do końca adekwatnym zabiegiem, a wystarczające do osiągnięcia celu rozporządzenia REMIT jest sięgnięcie po rozwiązania właściwe prawu administracyjnemu.

Bibliografia

Auguścik S., Przepisy karne stypizowane w ustawie – Prawo energetyczne, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (IKAR®)” 2016, nr 4(5).

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2017.

„Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki”, 29.06.2012, nr 2/80, s. 9.

Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.

Giezek J., Komentarz do art. 30 k.k., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, LEX/el 2012.

Jodłowski J., Zasada prawdy materialnej w postępowaniu karnym. Analiza w perspektywie funkcji prawa karnego, Warszawa 2015.

Jodłowski A., Szybalski K., Obowiązki uczestników rynku wynikające z REMIT oraz znowelizowanego prawa energetycznego, marzec 2016, https://wysokienapiecie.pl/wp-content/uploads/2016/03/pl_Obowiazki_uczestnikow_rynku_wynikajace_z_REMIT_oraz_znowelizowanego_prawa_energetycznego.pdf [data dostępu: 3.08.2021].

Kaczmarek T., Dobro prawne i społeczna szkodliwość czynu, [w:] System Prawa Karnego. Tom 3. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2013.

Małecki M., Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna, Warszawa 2016.

Radziński M., Wzmocnienie regulacji na hurtowych rynkach energii elektrycznej w świetle rozporządzenia UE nr 1227/2011 (REMIT), „Kwartalnik Prawa Publicznego 2015, nr 2.

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2014.

Zielińska E., Europeizacja i harmonizacja prawa karnego w ramach Unii Europejskiej, [w:] System Prawa Karnego. Tom 2. Źródła prawa karnego, red. T. Bojarski, Warszawa 2011.

Opublikowane

29-10-2021

Jak cytować

Literski, M., & Pomietło, M. . (2021). Ochrona integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii w Polsce w związku z rozporządzeniem unijnym 1227/2011 (REMIT). Dyskurs Prawniczy I Administracyjny, (1), 133–152. Pobrano z http://www.dyskurs.inp.uz.zgora.pl/index.php/DPiA/article/view/79