Pozbawienie lub ograniczenie prawa własności jako formy wywłaszczenia nieruchomości

https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.40

Autor

  • Karolina Muzyczka Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa

Słowa kluczowe:

pozbawienie praw własności do nieruchomości, ograniczenie praw własności do nieruchomości, prawa własności, ograniczone prawa rzeczowe

Abstrakt

Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu w drodze decyzji prawa własności; prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Będzie ona zatem polegać na ograniczeniu uprawnień właściciela dotyczących posiadania, korzystania oraz rozporządzania rzeczą. Największą ingerencją w naszą własność będzie odebranie nam wyżej wymienionych uprawnień. Jednakże wywłaszczenie nieruchomości jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne oraz za słusznym odszkodowaniem.

Bibliografia

Agopszowicz A., Zarys systemu prawnego górnictwa, Katowice 1986.

Antoniolli W., Allegemeines, Verwaltungsrecht, Wien 1954.

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.

Bieniek G., Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami, Zielona Góra 2000.

Czech M., Działania starosty w procedurze wywłaszczenia nieruchomości na cele związane z ochroną środowiska, „Białostockie Studia Prawnicze”, Białystok 2015.

Czuba S., Cywilnoprawna problematyka wywłaszczenia, Warszawa 1980.

Dadańska K.A. Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.

Drela M., Rozważania nad art. 124 u.g.n., Kluczbork 2002.

Drozd E., Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa-Kraków 1979.

Drozd E., Truszkiewicz Z., Gospodarka gruntami i wywłaszczenie nieruchomości, Poznań-Kluczbork 1994.

Gill A., Nowak-Far A., Korzystanie przez przedsiębiorstwa ciepłownicze z sieci i urządzeń przesyłu energii cieplnej usytuowanych na cudzych gruntach, „Prawo Spółek” 1999, nr 7-8.

Gniewek E., Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Kraków 2001.

Gniewek E., O ustanowieniu służebności przez użytkowników wieczystych, „Rejent” 2007, nr 2.

Grzybowski S., Stosunki cywilnoprawne powstające w związku z aktem administracyjnym, Katowice 1969/70;

Ignatowicz I., Prawo rzeczowe, Warszawa 1994.

Kolankowski S., Kolarski A., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 1998.

Lewandowski P., Zagadnienia podmiotowe służebności przesyłu, „Państwo i Prawo” 2010, nr 6.

Łukaszewska A., Gospodarka nieruchomościami. Przepisy i komentarz, red. J. Szachułowicz, Warszawa 2002.

Nowakowski Z.K., System prawa cywilnego, [w:] Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J.I. Ignatowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.

Pietrzykowski K., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, Warszawa 1997.

Radwański Z., Najem lokali w świetle przepisów kodeksu cywilnego a prawo lokalowe, „Palestra” 1966, nr 2.

Ramus W., Prawo wywłaszczeniowe. Komentarz, Warszawa 1970.

Szachułowicz J., Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 1996.

Szalewska M., Wywłaszczenie nieruchomości, Toruń 2004.

Szer S., Użytkowanie wieczyste, Warszawa 1964.

Szewczyk M., Opinia o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, „Oponie i ekspertyzy”, OE -19/2004, Poznań 2004.

Woś T., Wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości, Warszawa 2004.

Wasilewski J., Administracja wobec prawa własności nieruchomości gruntowej, Kraków 1972.

Wąsiewicz A., Prawa rzeczowe ograniczone, [w:] System prawa cywilnego, t. II, Wrocław 1977.

Winiarz J., Prawo użytkowania wieczystego, Warszawa 1970.

Wolanin M., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 1998.

Woźniak C., Nieruchomości. Zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, Warszawa 2004.

Zimmermann M., Wywłaszczenie. Studium z dziedziny prawa publicznego, Lwów 1939.

Opublikowane

07-05-2021

Jak cytować

Muzyczka, K. . (2021). Pozbawienie lub ograniczenie prawa własności jako formy wywłaszczenia nieruchomości. Dyskurs Prawniczy I Administracyjny, (1), 179–201. https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.40