Reklama mleka a wymóg rzetelnego informowania konsumentów

https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.38

Autor

  • Edyta Konopczyńska

Słowa kluczowe:

znakowanie produktów spożywczych, prawa konsumentów, ochrona konsumentów, rzetelna informacja, reklama, dobrostan zwierząt, nieuczciwe praktyki, przemysł mleczarski

Abstrakt

Sposób kreowania i treść komunikatów reklamowych podlegają regulacjom prawnym zarówno krajowym, jak i unijnym. W zakresie przekazywania konsumentom informacji o produktach żywnościowych podstawowe znaczenie ma rozporządzenie nr 1169/2011, w którym w art. 7 ust. 1 określono zakaz wprowadzania w błąd poprzez formułowanie informacji o właściwościach środków spożywczych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia „Informacje na temat żywności muszą być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumenta”. Naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, na gruncie rodzimych przepisów, stanowi naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i jako takie stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Istotne, ze względu na przedmiot rozważań niniejszego artykułu, są motywy przyjęcia rozporządzenia nr 1169/2011 przez państwa członkowskie, a w szczególności zwrócenie uwagi na przesłanki środowiskowe, społeczne i etycznewyborów dokonywanych przez konsumentów, ponieważ rośnie świadomość społeczna dotycząca warunków hodowli, transportu i uboju zwierząt. Często w kontraście z rzeczywistością i prawdziwym obrazem przemysłu rolniczego stoi kreowany poprzez reklamy czy ryciny na opakowaniach produktów odzwierzęcych wizerunek metod wytwarzania lub produkcji. Manipulacje zawarte w reklamach oraz sposoby prezentacji produktów odzwierzęcych, a w szczególności produktów mleczarskich, naruszają wspomniane regulacje prawne w zakresie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji. Konsumenci, odbiorcy przekazów reklamowych przyzwyczaili się do sielskich widoków, do krów i cieląt beztrosko pasących się na zielonych bezkresnych łąkach, czasem czule głaskanych przez farmerów. Wspomniane obrazy nie odzwierciedlają w żaden sposób prawdziwych sposobów przemysłowej produkcji produktów mleczarskich i warunków życia krów mlecznych, których egzystencja została podporządkowana wydajności i niskim kosztom produkcji.

Bibliografia

Abid Z., Cross A.J., Sinha R., Meat, dairy and cancer, „The American Journal of Clinical Nutrition” 2014, Vol. 100, Issue suppl. 1. Aune D. i in., Dairy products, calcium, and prostate cancer risk: a systematic review and meta- -analysis of cohort studies, „The American Journal of Clinical Nutrition” 2015, Vol. 101, Issue 1.

Grzelak E., Kreacja prawdy w reklamie, „Studia Językoznawcze” 2013, nr 12.

Gzyra D., Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta, Warszawa 2018.

Joy Lanou A., Should dairy be recommended as part of a healthy vegetarian diet? Counterpoint, „The American Journal of Clinical Nutrition” 2009, Vol. 89, Issue 5.

Liberti S., Władcy jedzenia. Jak przemysł spożywczy niszczy planetę, Warszawa 2019.

Piejko L., Mleko, białka mleka a trądzik, „Polish Journal of Cosmetology” 2018, 21 (1).

Pols van der J.C. i in. Childhood dairy intake and adult cancer risk: 65-y follow-up of the Boyd Orr cohort, „The American Journal of Clinical Nutrition” 2007, Vol. 86, Issue 6.

Stawicki A., Stawicki E. (red. nauk.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Komentarz, Warszawa 2016.

Szymecka-Wesołowska A., Znakowanie, prezentacja, reklama żywności. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, Warszawa 2018.

Opublikowane

07-05-2021

Jak cytować

Konopczyńska, E. (2021). Reklama mleka a wymóg rzetelnego informowania konsumentów. Dyskurs Prawniczy I Administracyjny, (1), 161–178. https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.38