Korpus służby cywilnej w Republice Federalnej Niemiec a prawo remonstracji jako prawo do odmowy wykonania polecenia służbowego przez urzędnika państwowego

https://doi.org/10.34768/dpia.2023.1.324

Autor

  • Ewa Tuora-Schwierskot Uczelnia Collegium Witelona

Słowa kluczowe:

prawo odmowy wykonania polecenia służbowego przez urzędnika Republiki Federalnej Niemiec, prawo remonstracji, korpus służby cywilnej w Republice Federalnej Niemiec, zatrudnienie urzędnika państwowego, przywileje i obowiązki korpusu służby cywilnej

Abstrakt

Korpus służby cywilnej w Republice Federalnej Niemiec opiera się na Ustawie Zasadniczej oraz kilku ustawach: Federalnej Ustawie o Urzędnikach Służby Cywilnej, Federalnej Ustawie o Wynagrodzeniach i Ustawie o Świadczeniach Socjalnych dla Urzędników Służby Cywilnej. Urzędnik korpusu służby cywilnej ma obowiązek lojalności wobec państwa, rzetelnego i kompetent nego wykonywania obowiązków służbowych. W celu ograniczenia politycznego wpływu ze strony władz politycznych (jak prezydent miasta, minister czy rząd landu lub rząd federalny) urzędnik ma prawo remonstracji, co oznacza odmowę wykonania polecenia służbowego, które uzna za niezgod ne z prawem. W tej sytuacji urzędnik zawiadamia urzędnika wyższego szczebla, a w przypadku po twierdzenia polecenia służbowego w formie pisemnej ma wprawdzie obowiązek wykonania tego polecenia, ale nie ponosi wówczas za nie odpowiedzialności.

Bibliografia

Becker U., Heckamann D., Kempen B., Manssen F., Öffentliches Recht in Bayern, C.H. Beck 2008.

Weiß H., Niedermeier N., Summer R., Beamtenrecht in Bayern, 2021.

Schmidt T.I., Beamtenrecht, Tubingen 2017.

Opublikowane

09-02-2024

Jak cytować

Tuora-Schwierskot, E. (2024). Korpus służby cywilnej w Republice Federalnej Niemiec a prawo remonstracji jako prawo do odmowy wykonania polecenia służbowego przez urzędnika państwowego. Dyskurs Prawniczy I Administracyjny, (1), 145–154. https://doi.org/10.34768/dpia.2023.1.324