Wpływ pandemii COVID-19 na wykonywanie umów. Szczególne spojrzenie na nadzwyczajną zmianę stosunków w przepisach rumuńskiego kodeksu cywilnego

https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.29

Autor

  • Ramona Duminică University of Piteşt

Słowa kluczowe:

rumuński kodeks cywilny, nieprzewidziane okoliczności (nadzwyczajna zmiana stosunków), skutki nieprzewidywalności, pandemia CoVid-19, ograniczenia obowiązywania umowy

Abstrakt

W kontekście głębokich przemian gospodarczych wywołanych pandemią SARSCoV-2 powróciły debaty na temat instytucji nieprzewidzianych okoliczności (nadzwyczajnej zmiany stosunków). Faktem jest, że środki nakazane przez władze w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii wpływają na możliwość wypełnienia zobowiązań umownych, wobec czego umawiające się strony zmuszone są przeanalizować dostępne mechanizmy umowne służące naprawie sytuacji. Rumuński porządek prawny traktuje nieprzewidziane okoliczności jako wyjątek od zasady mocywiążącej umowy, co zostało wyraźnie określone w obowiązującym Kodeksie cywilnym. Ma on zastosowanie co do zasady do umów dwustronnie zobowiązujących, uciążliwych, przemiennych oraz z sukcesywnym wykonaniem. Na ten wyjątek można się powołać, jeżeli wykonanie umowy stało się dla jednej ze stron nadmiernie uciążliwe z powodu zaistnienia określonych zdarzeń niezależnych od woli stron, a które spowodowały niemożliwy do przewidzenia w chwili zawarcia umowy brak równowagi świadczeń. Powołanie się na zaistnienie nieprzewidzianych okoliczności umożliwia renegocjację umowy. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia, na wniosek jednej z nich sąd może zmienić postanowienia umowy lub orzec o jej wygaśnięciu. Począwszy od tego, że istnieje wiele sytuacji, w których rozprzestrzenianie się CoVid-19 spowodowało brak równowagi kontraktowej, co wymaga wyrównania, a także biorąc pod uwagę, że faktycznie nadal istnieje niejasność pomiędzy sytuacją zajścia nieprzewidzianych okoliczności a wystąpieniem przyczyny wyłączającej odpowiedzialność, celem niniejszego artykułu jest analiza pojęcia nieprzewidzianych okoliczności i reżimu prawnego, który ma do nich zastosowanie, poprzez określenie warunków, które muszą zostać spełnione dla istnienia tego odstępstwa od zasady związania umową.

Bibliografia

Anton G., Teoria impreviziunii în dreptul românesc şi dreptul comparat, “Law Magazine” 2000, No 7.

Bojică C., Dunca R., Coronavirus și contractele comerciale, available online at https://www.universuljuridic.ro/coronavirus-si-contractele-comerciale/.

Boroi G., Anghelescu C.A., Curs de drept civil. Partea generală, 2nd Edition, Hamangiu Publ.-house, Bucharest 2012.

Chelaru E., Duminică R., Partea generală a dreptului civil, University of Pitești Press, Pitești 2016.

Chelaru E., Teoria generală a dreptului civil, C.H. Beck Publ.-house, Bucharest 2014.

Chelaru E., Forţa obligatorie a contractului, teoria impreviziunii şi competenţa în materie a instanţelor judecătoreşti, “Law Magazine” 2003, No 9.

Cercel S., Munteanu C. (coord.), Fișe de drept civil. Partea generală, Universul Juridic Publ.-house, Bucharest 2018.

de Gaudin de Lagrange E., L’intervention du juge dans le contrat, thèse, Paris 1935.

Ghestin J., Jamin C., Billjau M., Traité de droit civil: Les effets du contrat, LGDJ, Paris 2001.

Ghestin J., Traite de droit civil. La formation du contrat, LGDJ, Paris 1993.

Philippe D.M., Changement des circonstances et bouleversement dès l’économie contractuelle, Bruxelles 1986.

Pivniceru M.M., Efectele juridice ale contractelor aleatorii, Hamangiu Publ.-house, Bucharest 2009.

Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Tratat elementar de drept civil. Obligațiile conform noului Cod civil, Universul Juridic Publ.-house, Bucharest 2012.

Sandar V., Configurația impreviziunii în noul Cod civil. Considerații cu privire la clauzele de hardship, “Romanian Business Law Magazine” 2013, No 10.

Șeulean C., D. Popa, Impreviziunea. Considerații teoretice. Aspecte practice, available online at https://ww.universuljuridic.ro/impreviziunea-consideratii-teoretice-aspecte-practice/.

Starck B., Droit civil. Obligations. Contrats, 2nd Volume, Litec Publ.-house, Paris 1993.

Stătescu C., Bîrsan C., Teoria generală a obligaţiilor, All Beck Publ.-house, Bucharest 2002.

Uluitu A.G. in Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Noul Cod Civil – Comentariu pe articole, C. H. Beck Publ.-house, Bucharest 2012.

Zamșa Cristina in Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod Civil – Comentariu pe articole, C. H. Beck Publ.-house, Bucharest 2012.

Zamşa C.E., Teoria impreviziunii. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Hamangiu Publ.-house, Bucharest 2006.

Opublikowane

07-05-2021

Jak cytować

Duminică, R. (2021). Wpływ pandemii COVID-19 na wykonywanie umów. Szczególne spojrzenie na nadzwyczajną zmianę stosunków w przepisach rumuńskiego kodeksu cywilnego. Dyskurs Prawniczy I Administracyjny, (1), 65–76. https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.29