Sine hominum? Sztuczna inteligencja a koncepcja autorstwa

https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.27

Autor

  • Anna Dubowska Uniwersytet Wrocławski

Słowa kluczowe:

prawa autorskie, autor, sztuczna inteligencja, twórczość

Abstrakt

W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój system ów opartych na sztucznej inteligencji. Coraz bardziej zaawansowane maszyny, których funkcjonowanie, dzięki zaimplementowanemu w nich oprogramowaniu, ma imitować ludzki proces poznawczy, są już w stanie wygenerować dzieła zasadniczo nieodróżnialne dla ich odbiorców od dzieł ludzkich. Niespotykany do tej pory stopień autonomii opartego na sztucznej inteligencji oprogramowania, które wykorzystując tzw. uczenie głębokie, pozwala mu na samodzielne doskonalenie swego działania, wydaje się marginalizować rolę człowieka jako twórcy. Celem niniejszego artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy rozwój wspomnianych inteligentnych systemów w dziedzinie sztuki stanowi zagrożenie dla przyjmowanej do tej pory powszechnie koncepcji autorstwa jako stanowiącego wyłącznie domenę człowieka. W pierwszej kolejności w artykule podjęto próbę rekonstrukcji pojęcia autora z punktu widzenia prawa autorskiego. Następnie przedstawiono podstawowe zasady działania systemów opartych na sztucznej inteligencji, uwypuklając ich odmienność w stosunku do funkcjonujących do tej pory systemów komputerowych. W kolejnej części artykułu działalność wytwórczą sztucznej inteligencji przeanalizowano pod kątem ewentualnych podobieństw i różnic do twórczej działalności człowieka. Na podstawie wyników tej analizy rozważono ostatecznie, czy pojawienie się wytworów sztucznej inteligencji może wymusić zmianę w dotychczasowym postrzeganiu autora jako jednostki ludzkiej.

Bibliografia

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2014.

Błeszyński J., Twórczość jako przesłanka ochrony w polskim prawie autorskim w świetle doktryny i orzecznictwa, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010.

Boyden B.E., Emergent Works, „Columbia Journal of Law & and the Arts” 2016, vol. 39, https://journals.cdrs.columbia.edu/wp-content/uploads/sites/14/2016/06/7-39.3-Boyden.pdf .

Draig C.J., Kerr I.R., The Death of the AI Author, wersja pre-print z dnia 25 marca 2019 r., https://ssrn.com/abstract=3374951.

Dartnall T., Introduction: on Having a Mind of Your Own, [w:] Artificial Intelligence and Creativity, red. T. Dartnall, Dordrecht 1994, s. 36, cyt. za: P.P. Juściński, Prawo autorskie w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej” 2019, z. 1 [online], https://sip.lex.pl/get/publication/pdf/znuj/pdf/2019/01/znuj_2019_01_005.pdf.

Ferenc-Szydełko E., Komentarz do art. 1, [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2016.

Flisak D., Sztuczna inteligencja – jak chronić prawa autorskie twórczości robotów, „Rzeczpospolita”, wydanie z dnia 22 maja 2017, http://www.rp.pl/Opinie/305229984-Sztuczna-inteligencja-jakchronic-prawa-autorskie-tworczosci-robotow.html.

Ginsburg J., Budiardjo L.A., Authors and the Machines, „Berkeley Technology Law Journal” 2019, vol. 34, issue 2, https://btlj.org/2020/01/volume-34-issue-2/.

Ginsburg J., The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law, „DePaul Law Review” 2003, vol. 52, issue 4, https://via.library.depaul.edu/law-review/vol52/iss4/3.

Grubow J.V., O.K. Computer: The Devolution of Human Creativity and Granting Musical Copyrights to Artificially Intelligent Joint Authors, „Cardozo Law Review” 2018, vol. 40, issue 1.

Guadamuz A., Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works, „Intellectual Property Quarterly” 2017, issue 2, https://ssrn.com/abstract=2981304.

Jankowska M., Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011.

Jankowska M., Czy w świetle konwencji berneńskiej autorem może być tylko osoba fizyczna?, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawa Własności Intelektualnej” 2010.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007.

Jenkins H., Puroshotma R., Clinton K., Weigel M., Robison A.J., Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century, http://www.newmedialiteracies.org/wp-content/uploads/pdfs/NMLWhitePaper.pdf.

Kaminski M.E., Authorship, Disrupted: AI Authors in Copyright and First Amendment Law, „University of California Davis Law Review” 2017, vol. 51, no. 589, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3086912.

Markiewicz R., Sztuczna inteligencja i własność intelektualna, wykład wygłoszony na inaugurację roku akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, https://www.uj.edu.pl/documents/10172/140821974/SI_prof_Markiewicz.pdf/35aa8d83-c295-44d4-b470-5e13888f09ea.

McCarthy J., Minsky M.L., Rochester N., Shannon C.E., A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, August 31, 1955, http://raysolomonoff.com/dartmouth/boxa/dart564props.pdf.

McCormack J., Gifford T., Hutchings P., Autonomy, Authenticity, Authorship and Intention in Computer Generated Art, [w:] Computational Intelligence in Music, Sound, Art and Design. EvoMUSART 2019.

Lecture Notes in Computer Science, red. A. Ekárt, A. Liapis, M. Castro Pena, vol 11453, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-16667-0_3.

Memorandum wyjaśniające do projektu dyrektywy o ochronie baz danych, COM (92) 24 – SYN 393, wersja ostateczna z dnia 13 maja 1992 r., http://aei.pitt.edu/8653/1/8653.pdf.

Memorandum wyjaśniające do projektu dyrektywy o ochronie programów komputerowych, COM(88) 816, final — SYN 183 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51988PC0816&from=GA.

Ng A., The Conceits of Our Legal Imagination: Legal Fictions and the Concept of Deemed Authorship, „N.Y.U. Journal of Legislation and Public Policy” 2014, vol. 17, issue 707, https://dc.law.mc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1136&context=faculty-journals.

Olesiuk I., Założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości w świetle rozwoju sztucznej inteligencji, „Acta Universitas Stetinensis” 2018, nr 2.

Pouillet E., Traité Pratique de la Propriété LittéraireeEt Artistique, [w:] Notes on Sarony v. Burrow-Giles Lithographic Co., „The Federal Reporter” 1883, vol. 17, cyt. za: J. Ginsburg, L.A. Budjardjo, Authors and the Machines, „Berkeley Technology Law Journal” 2019, vol. 34, issue 2, https://btlj.org/2020/01/volume-34-issue-2/.

Poźniak-Niedzielska M., Niewęgłowski A., [w:] System prawa prywatnego, tom 13, Prawo autorskie i prawa pokrewne, red. J. Barta, Warszawa 2017.

Quaedvlieg A., Authorship and Ownership: Authors, Entrepreneurs and Rights, [w:] Codification of European Copyright Law. Challenges and Perspectives, red. T.E. Synodinou, Alphen aan den Rijn 2012, cyt. za: A. Ramalho, Will robots rule the (artistic) world? A proposed model for the legal status of creations by artificial intelligence systems, „Journal of Internet Law” 2017, no. 21, wersja pre-print, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2987757.

Ramalho A., Will robots rule the (artistic) world? A proposed model for the legal status of creations by artificial intelligence systems, „Journal of Internet Law” 2017, no. 21, wersja pre-print, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2987757.

Opublikowane

07-05-2021

Jak cytować

Dubowska, A. (2021). Sine hominum? Sztuczna inteligencja a koncepcja autorstwa. Dyskurs Prawniczy I Administracyjny, (1), 45–64. https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.27