Podstawy prawne funkcjonowania klubów radnych w sejmikach województw w Polsce przed nowelizacją prawa samorządowego z 2018 r.

https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.26

Autor

  • Łukasz Brodziak Uniwersytet Zielonogórski

Słowa kluczowe:

samorząd terytorialny, sejmiki województw, klub radnych

Abstrakt

Artykuł porusza temat klubów radnych funkcjonujących w ramach sejmików województw. Skupiono się na podstawach prawnych, które szczegółowo omówiono na dwóch poziomach regulacji prawnej. Poziom pierwszy stanowią przepisy rangi ustawowej, za poziom drugi przyjęto statuty poszczególnych województw. Tekst podzielony został na trzy zasadnicze części, które w różnych perspektywach omawiają poruszoną problematykę. Wprowadzenie do tekstu stanowią rozważania dotyczące charakteru prawnego funkcji radnego. Autor wykazuje tu, że radni województw pochodzą z wyborów, wskutek których zasiadają w organie przedstawicielskim. Podczas kadencyjnej pracy w tym organie przysługują im zarówno obowiązki, jak również uprawnienia. Zrzeszanie się w kluby jest właśnie takim uprawnieniem. W pierwszej części opracowania omówiony zostaje socjologiczno-prawny charakter klubu radnych w sejmiku województwa. Autor ukazuje, że kluby co prawda powstają w ramach organów przedstawicielskich, ale nie są ich organami wewnętrznymi. Są to niejako formy politycznego zrzeszania radnych. Część drugą stanowi omówienie podstaw prawnych funkcjonowania klubów zawartych w ustawie o samorządzie województw do 2018 r. Rozważania opierają w dużej mierze na orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych. Przedstawiona zostaje zarówno swoboda, jak również jej ograniczenia w zakresie tworzenia wspomnianych klubów. Wyniki przeprowadzonych przez autora badań empirycznych i analitycznych przedstawione zostały natomiast w części trzeciej. Po kolei omówione zostają przepisy zawarte w statutach poszczególnych województw dotyczące funkcjonowania klubów radnych. Część czwartą stanowią obecne podstawy prawne funkcjonowania klubów radnych uregulowane w ustawie o samorządzie województwa po ostatniej nowelizacji.

Bibliografia

Banaszak B., Preisner A., Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1996.

Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011. Prawo samorządu terytorialnego, red. M. Chmaj, Warszawa 2013.

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2003.

Eisenstadt S., Utopia i nowoczesność, Warszawa 2009.

Jackson R., Suwerenność, Warszawa 2011.

Ksenicz I., Aparat pomocniczy sejmiku województwa. Status prawno-instytucjonalny, „Rocznik Administracji Publicznej” 2019, nr 5.

Pszczyński M., Sobczyk P., Nowelizacja przepisów samorządowych i wyborczych – aspekty prawne i praktyczne istotne dla jednostek samorządu gminnego, „Ekspertyzy i Opracowania Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego” 2018, nr 38.

Salachna J., Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym, Gdańsk 2012.

Sobczak J., Prawodawstwo samorządu województwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, nr 25 (4).

Struczuk D., Społeczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Różnorodność procesów zmian. Transformacja niejedno ma imię, red. A. Szpociński, Warszawa 2004.

Struzik A., Samorząd województwa jako podmiot zarządzania regionalnego, „Mazowsze. Studia Regionalne” 2008, nr 1.

Sztompka P., Socjologia, Warszawa 2002.

Opublikowane

07-05-2021

Jak cytować

Brodziak, Łukasz. (2021). Podstawy prawne funkcjonowania klubów radnych w sejmikach województw w Polsce przed nowelizacją prawa samorządowego z 2018 r. Dyskurs Prawniczy I Administracyjny, (1), 23–44. https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.26